Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden HANNAMAX Motorsport B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hannamax B.V. en de consument waarop Hannamax B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Hannamax B.V. en consument schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Leveringen

1.Komen consument en Hannamax B.V. bezorging overeen, dan geschiedt de bezorging van de aankopen tegen de vooraf door Hannamax B.V. vastgestelde garantie- en leveringsvoorwaarden.

2.Zware en grote artikelen, waaronder motoren, kunnen niet worden bezorgd en dienen bij Hannamax B.V., Kronenburgpark 5 te Hedel, te worden opgehaald.

3.Levering vindt plaats na betaling (per bank/giro of via iDEAL). Indien er via de webshop wordt besteld en betaald, gelden de verzendtarieven die op dat moment aangegeven worden bij het verwerken van de order. Bij bestellingen buiten de webshop om wordt er € 7,50 verzendkosten in rekening gebracht, uitsluitend voor verzendingen binnen Nederland.

4.Hannamax B.V. behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. Dit wordt door Hannamax B.V. vooraf schriftelijk gemeld.

5.Indien is overeengekomen dat de levering van artikelen in fasen zal worden uitgevoerd, brengt Hannamax B.V. de verzendkosten hetzelfde aantal malen als het aantal fasen van levering in rekening.

6.De levertijd van een artikel is circa 4 werkdagen, tenzij het bestelde product bij de leverancier/importeur niet voorradig is. Deze levertijd is indicatief, maar is nimmer de fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven datum echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient de consument Hannamax B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.

7.Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst Hannamax B.V. gegevens behoeft van de consument, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Hannamax B.V. ter beschikking heeft gesteld.

8.Levering vindt plaats vanuit het magazijn van Hannamax B.V., zolang de voorraad strekt.

9.Hannamax B.V. blijft eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de volledige verkoopprijs is voldaan.

10.Gekochte artikelen dienen door de consument verplicht afgenomen te worden op het moment waarop hem/haar deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

11.Weigering van de afname van het artikel of nalatig zijn met het verstrekken van informatie of instructies door de consument, noodzakelijk voor de levering, brengen administratie- (€ 10), opslag- (€ 5) en verzendkosten (kosten voor toe- en retourzending) met zich mee.

12.Publicatie van producten op de website van Hannamax B.V.,www.hannamax.nl, is geen garantie dat de betreffende producten ook daadwerkelijk geleverd kunnen worden. Indien een product niet leverbaar blijkt te zijn, worden eventueel al voldane betalingen ter zake geheel gerestitueerd. Tevens dient Hannamax B.V. de consument hierover te berichten.

13.Bestelde producten, met uitzondering van kleding, kunnen geruild worden. Deze producten moeten uiterlijk zeven dagen na levering geretourneerd zijn aan Hannamax B.V. in de originele verpakking. Hiervoor wordt een vergoeding gerekend van 10 % van de verkoopprijs van het te ruilen artikel, met een minimum van € 5 per artikel. Eventuele transportkosten zijn in dit geval geheel voor rekening van de consument. Het ruilen van afgeprijsde uitverkoopproducten is niet toegestaan.

14.Indien er onderzoekskosten zijn gemaakt d.m.v. reparatie die niet heeft geleidt tot het geheel repareren van de motorfiets, dient de consument deze kosten te vergoeden en is dit risico niet van toepassing op Hannamax B.V.

15.Ontbinding van de overeenkomst kan door Hannamax B.V. plaatsvinden indien de consument zijn verplichtingen niet nakomt of Hannamax B.V. door overmacht onder welke omstandigheden dan ook niet in staat is het artikel te leveren.

16.Retourzendingen dienen altijd vooraf schriftelijk aan Hannamax B.V. te worden gemeld. Bij onvoldoende frankering of zonder schriftelijke melding aan Hannamax B.V. zal de retourzending worden geweigerd.

Artikel 3: Garantie

1.Hannamax B.V. staat er garant voor dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en zijn vrij van welke gebreken dan ook.

2.De garantietermijnen en -voorwaarden zijn gelijk aan die van de fabrikant van het betreffende product.

3.De garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar van het artikel voor een periode van een half jaar.

4.Hannamax B.V. levert producten aan de consument die Hannamax B.V. van haar toeleveranciers heeft verkregen. Hannamax B.V. kan nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de consument gehouden worden dan waarop Hannamax B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

5.De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. Dit geldt ook wanneer zonder schriftelijke toestemming van Hannamax B.V. de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel. Eveneens vervalt de garantie als de consument of derden het artikel hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.

6.Indien het artikel anders dan in de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt/gemonteerd of bij het afdraaien van bouten en moeren kan geen aanspraak op de garantie worden gemaakt.

7.Artikelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals kettingen, tandwielen, binnenbanden, buitenbanden, remblokjes, spaken, pedalen, zadels, etc., is een beperkte garantie van kracht. Deze artikelen komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel, zal de mening van onze leverancier bepalend zijn.

8.Artikelen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen door Hannamax B.V. worden gerepareerd of vervangen door eenzelfde of gelijkwaardig product. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de consument.

9.Indien sterk afwijkende garantievoorwaarden gelden, worden deze door de fabrikant vermeld bij de productomschrijving.

10.Hannamax B.V. verschaft de consument een schriftelijk aankoopbewijs, deze dient tevens als garantiebewijs.

Artikel 4: Betalingen

1.Betaling geschiedt, in de showroom van Hannamax B.V. contant of via pinbetaling en via de webshop van Hannamax B.V., www.hannamax.nl, per bank (vooruitbetaling) of via online betalingsmogelijkheden.

2.Indien er betaling plaats vindt via bank of giro worden artikelen pas verzonden na betaling.

Artikel 5: Prijzen en prijswijzigingen

1.De prijzen genoemd op de website van Hannamax B.V., www.hannamax.nl, zijn in Euro’s, per stuk en inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

2.De prijzen genoemd op de website van Hannamax B.V., www.hannamax.nl, kunnen afwijken van de prijzen zoals gehanteerd in de showroom (waar veelal contantkorting gehanteerd wordt).

3.Alle genoemde prijzen op de website van Hannamax B.V., www.hannamax.nl, zijn onderhevig aan prijswijzigingen (in verband met grondstofprijzen).

4.Hannamax B.V. is gerechtigd de prijzen van producten te wijzigen.

5.Prijswijzigingen zullen niet verwerkt worden in nog openstaande bestellingen.

6.Door technische redenen kunnen afrondingsverschillen ontstaan, HANNAMAX tracht deze te voorkomen maar kan niet garanderen dat er geen (minimale) verschillen voor kunnen komen.

Artikel 6: Reclames

1.Indien een artikel niet voldoet aan de eisen die de consument van het artikel mag verwachten, dient hij/zij dit schriftelijk binnen 5 werkdagen aan Hannamax B.V. te melden. Zowel het artikel als het aankoop- c.q. garantiebewijs dienen bij retourzending te worden overhandigd.

2.Hannamax B.V. is na verloop van de garantietermijn gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

3.Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment waarop deze aan consument worden geleverd.

Artikel 7: Offertes

1.Hannamax B.V. kan aan de consument aanbiedingen en offertes doen.

2.Indien de consument deze aanbieding en/of offerte aanvaardt, dient hij dit binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Hannamax B.V. te melden. Na deze termijn komt de offerte te vervallen.

3.Hannamax B.V. kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.Offertes gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.

5.Alle offertes zijn vrijblijvend.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1.Indien door Hannamax B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Hannamax B.V. jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Artikel 3 "Garanties" is geregeld.

2.Indien de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Hannamax B.V. beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de verkoopprijs.

3.Hannamax B.V. is onverminderd het bovenstaande niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

4.Hannamax B.V. is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiend uit de levering of het gebruik van de geleverde artikelen. Eveneens geldt dit als producten niet voldoen aan de specificaties.

5.De consument dient te allen tijden zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een verzekeringsdekking, nadat het object het pand aan Kronenburgpark 5, 5321 JM te Hedel heeft verlaten. Hannamax B.V. is nimmer aansprakelijk voor het ontbreken van een verzekering op het desbetreffende object.

6.Schade veroorzaakt tijdens wedstrijden en of behendigheidsritten vallen nimmer onder de aansprakelijkheid van Hannamax B.V.

Artikel 9: Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. en gegevens m.b.t. gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Hannamax B.V., gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10: Wijziging van de voorwaarden

 1. Hannamax B.V. behoudt zich het recht op voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Artikel 11: Privacybeleid m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Privacyverklaring HANNAMAX B.V.
  In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.hannamax.nl) bezoekt, een bestelling plaatst, een offerte aanvraagt of een overeenkomst sluit.

  Onze gegevens:

HANNAMAX B.V.
Kronenburgpark 5
5321 JM  HEDEL
BTW nummer: 8132.92.074.B01
KvK Tiel:11058933
e-mail adres: info@hannamax.nl
website: www.hannamax.nl
Telefoonnummer: 073-5995536   

 1. Persoonsgegevens 
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.
 2. Verwerking persoonsgegevens
  Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.
 3. Doeleinden
  Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes, facturen en overeenkomsten en zaken die hieruit voort kunnen vloeien, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, uw voertuig te naam kunnen stellen, u op de hoogte te kunnen brengen zodra uw bestelde artikelen bij ons binnen zijn gekomen, om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of gerichte aanbiedingen, en voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
 4. Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.
 5. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Om de doeleinden uit te voeren kunnen wij (een gedeelte van) de volgende persoonsgegevens verwerken:

            - Voor- en achternaam
            - Geslacht
            - Functie
            - Adresgegevens
            - Telefoonnummer
            - E-mailadres
            - Voertuiggegevens
            - Rijbewijsgegevens
            - IP-adres
            - Bankrekeningnummer

 1. U heeft ook rechten
  Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@hannamax.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. 


Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@hannamax.nl. Of neem telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 073-5995536. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer u via onze webshop bestelt dan kunt u uw persoonsgegevens ook inzien en aanpassen via uw account op onze website.

 1. Veiligheid
  Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, back-ups en encryptie.
 2. Bewaring persoonsgegevens
  We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

     Voor meer informatie over de AVG, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 12: Overigen:

1.Alle door Hannamax B.V. eventuele verstrekte informatie zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt. Dit mag niet door de consument zonder voorafgaande toestemming van Hannamax B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

2.Op elke overeenkomst tussen Hannamax B.V. en de consument is Nederlands recht van toepassing.

3.Alle prijzen en offertes van Hannamax B.V. zijn onder voorbehoud van type-, schrijf- en drukfouten.

4.Bestellingen per fax, brief of e-mail worden door Hannamax B.V. gezien als een schriftelijke overeenkomst en zullen als zodanig verwerkt worden.